۱۳۹۳ اسفند ۲۹, جمعه

عکسهای کمتر دیده شده از دکتر مصدق


بمناسبت  بیست و نهم اسفند ، سالگرد ملی کردن صنعت نفت هفدهم سپتامبر پنجاه و دو


بیست و هفتم سپتامبر پنجاه و یک


نوزدهم نوامبر پنجاه و یک


چهارم اکتبر پنجاه و یک


شانزدهم ژوئن پنجاه و یک


یکم اکتبر پنجاه و یکبیست و ششم دسامبر پنجاه و سه


دهم نوامبر پنجاه  سه
۱ نظر: