۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

گردآوری سروده های بزرگان ایرانزمین درباره انصار شاه الله !


.
.خلق و خوی نیکان نگیرد هرکه چاکر پهلوی و مرید امام است
تربیت این جماعت را چون صابون روی دیوار حمام است
--------------------------------------------------

چون با انصار شاه الله کارت فتاد
پس زبان چاله میدانی باید گشاد 


--------------------------------------------------
.
شغالان کین همه حس شجاعت میکنند
چون به غارها میخزند ، مشق پت و مت میکنند


پرسشی دارم از رضا شاه دوم بازپرس
طرفدارانت چرا هی هنگ و هی چت میکنند


این شغالان دست و پا بوس شما
 بهر چه انقدر افاضات روی اینترنت میکنند

گویا باور نمیدارند اصل دموکراسی
کین همه فحش و چاخان در کار ملت میکنند


--------------------------------------------------

انصار شاه الله کین همه قلب و دغل در کار ملت میکنند
چون به دخمه فیس بوک میخزند ، هی چت میکنند


گویا اصلا ندارند وجدان و شرف و مردانگی
کین همه عقده گشایی و دروغ در کار ملت میکنند


چونکه هستند مخفی و ناشناس از دیده ها
هی دروغ میگویند و هی مشق رذالت میکنند


پرسشی دارم ، از انصار شاه الله باز پرس
با این همه گنده گویی ، چرا کار پت و مت میکنند


--------------------------------------------------
آنان که شاه اللهی و فحاش شدند
در دربار همایونی آبدارچی و فراش شدند


ره زین سلطنت پوسیده نبردند برون
خر آمدند ، شغال زیستند ، آخرش خفاش شدند

.--------------------------------------------------
.
شاه اللهی اگه بد دهن و فحاشی ، خوش باش
روی بالاترین و فیسبوک دائم ولویی ، خوش باش

 
چون در حکومت فردای ایران به حساب نایی
انگار که نیستی ، چو هستی خوش باش

.--------------------------------------------------
.
آنان که سرنگون شده اند ای شاهی
در کشور اجنبی خفته اند ای شاهی

 
رو توبه کن و حقیقت از بهرام بشنو

باد در کرده اند هر آنچه گفتند شاهی

.--------------------------------------------------
.
صبحدم از بالاترین میامد همهمه ایی ، عرش گفت
شاه الله ، گویی که فحاشی از بر میکند 

.--------------------------------------------------
.
با شاه اللهی مگویید کیستی و چه هستی
تا بیخبر بمیرد در درد شه پرستی

--------------------------------------------------
.
سالی که نکوست از بهارش پیداست
نوع حکومت از ایل و تبارش پیداست
.
--------------------------------------------------
.
ماران و رطیل و خفاش
به ز شاه اللهی های فحاش
.
--------------------------------------------------
.
آهن قراضه و پیت حلبی دردار
به ز شاه اللهی های مردم آزار
.
--------------------------------------------------
.
یک دست ماله و یک دست کتاب میرفطروس
خوش رقصی چنین میانه دربارم آرزوست

.
--------------------------------------------------
.
یا با منی یا خفت میکنم علنی
.
--------------------------------------------------
.

این مردیکه به اسب شاه گفته بود یابو
من نکشتمش ، اصلا کی ، کجا ، کِی ، کو ؟!

--------------------------------------------------
 .
یک شب آتش در نیستانی سپوخت
هرچه خشک و تر بدید با هم بسوخت
 .
--------------------------------------------------
.
کینه شاه الله گر بجنبد ، سر به رسوایی زند 
 .
--------------------------------------------------
 .
آخوند نوحه خواند و حزب الله جیغ کند
شاه الله گوید و شاه الله تصدیق کند
 .
--------------------------------------------------
.
شاه الله گویند و شاه الله خندند
از بسکه این جماعت هنرمندند

--------------------------------------------------
.
آنکس که به ما نخندیده بود
شغال دهن دریده بود
.
--------------------------------------------------
.
به یزدان اگه ما شانس داشتیم
کجا اینهمه دیکتاتور نسناس داشتیم


--------------------------------------------------
.
.روی انصار شاه الله ، یک عمر تضمین است
رو که نیست ، سنگ پای قزوین است 

-------------------------------------------------- 

ای سلطنت طلب که بینی سنجاق ته گرد در پای پیل
چطور است که نمیبینی در شکم خود دسته بیل ؟!

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
 
.
.
.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر