۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

ولایت وقیح را رسوا کنیم ، اما نه با دروغ !

.

.

چند وقتی است که عکسهای بازدید محمد خاتمی از موزه عبرت ( موزه ساواک ) در روی سایتهای اینترنتی دست به دست میشود و نقل محافل طرفداران استبداد پیشین شده است.

در یکی از عکسها ، محمد خاتمی از مجسمه مومی شخصی که از تاق آویزان شده است ، دیدن میکند و مجسمه مومی یک شکنجه گر ساواک هم با کروات و شلاق در  آنجاست ، که البته طرفداران استبداد پیشین ، آن قسمت عکس را خیلی ناشیانه بریده اند ولی هنوز کروات آن شکنجه گر بخوبی مشخص است !

این هم میهنان ، هنوز نفهمیده اند که حزب اللهی ها کروات نمیبندن !
 

با پذیرش اینکه حکومت ننگین اسلامی روی هر حکومت دیکتاتوری را از عهد دقیانوس تا به حال سفید کرده است ، اما بر این باورم که برای افشای جنایتهای این رژیم خونخوار ، نیازی به متوسل شدن به دروغ و نیرنگ نیست.

همین کارهای عجولانه و بچگانه ، آبی است که بر آسیاب جمهوری ننگین اسلامی ریخته میشود و بهانه به دستش میدهد که همه مخالفان خود را دروغگو و اتهام ها را بی اعتبار معرفی کند !
.
.
.

.

.

.

.
.

.
و چند عکس دیگر
.

.

.

.

.
لازم به یادآوری است که
.
بازسازی زندانهای جمهوری ننگین اسلامی ، خودش به تنهایی از هر چه تونل وحشت در دنیا است ، ترسناکتر و مخوف تر خواهد بود 
.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر