۱۳۹۱ بهمن ۲۱, شنبه

بنی صدر چی گفت ! محمد رضا شاه چی گفت !


از آنجایی که انصار شاه الله به مقایسه بین فیل و فنجان علاقه شدید دارند و ذکر بنی صدر ازدهانشان نمیافتد ، من هم بناچار از شیوه خودشان وارد شده ، شاید بتوان این قوم به حج رفته را از خواب غفلت بیدار کرد !

گیریم که این سخن شاه اللهی ها ( برعکس دیگر سخنانشان ) راست است و بنی صدر در جایی گفته که از موی زن اشعه ایی ساطع میشود که باعث تحریک مرد میشود !

ولی شاه هم در جایی گفت که زنان ناقص العقل هستند !

قدرت ماورای طبیعی داشتن را به زنان نسبت دادن  بهتر است یا زنان را خنگ و ابله معرفی کردن ؟!ببینید و قضاوت کنید :

 مدرک شماره یک

شما اگر ویدیویی پیدا کردید که بنی صدر همچین سخنی گفته ، خواهشن برای من بفرستید تا اینجا درج کنم


مدرک شماره دو

قضاوت با خود ملت بزرگ ایران !هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر