۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۸, شنبه

افسانه عقرب جراره و مار غاشیه ، شرح حال امروز ایران است !

.
آخوندها پای منبر میگفتند که در جهنم ، مردم از ترس عقرب جراره پناه میبرند به مار غاشیه !
.
جمهوری ننگین اسلامی ، همون جهنمی است که آخوندها ازش دم میزدند چراکه عنتری چنان دماری از ملت درآورده که مردم ، پناه میبرند به کوسه !
.
.

۱ نظر: