۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

دریاچه ارومیه هم به جنبش سبز پیوست ، شما چطور ؟!

.
.
نجات دریاچه ارومیه در گروی نجات ایران است !
فتوشاپ درین عکس دخیل نیست
مدرکش هم در اینجا موجود استهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر