۱۳۹۶ دی ۱۳, چهارشنبه

مزدوران حکومتی از درون و برون ایران به تکاپو افتاده اند ...

مزدوران حکومتی از درون و برون میهن تلاش بر آن دارند تا سرنگونی جمهوری ننگین اسلامی را برابر با تجزیه شدن ایران و آغاز جنگ های داخلی نشان دهند !

ملت شریف و بزرگ ایران به هوش باشید که این یکی از ترفندهای جمهوری ننگین اسلامی است که شما را از ادامه راهی که در پیش گرفته اید بازدارد !

پس از سرنگونی جمهوری ننگین اسلامی ، ایران با منابع طبیعی و جوانان برومندی که در دامان خود پرورانده در مدت نه چندان دور ، یکی از قدرتهای سیاسی و اقتصادی آسیا و جهان خواهد شد و پس از آن کشورهای جدا شده از مام میهن هم با کمال افتخار به ایران خواهند پیوست.

ادامه جمهوری ننگین اسلامی یعنی نابودی تدریجی ایران !

درود بر دلیران و گردان این سرزمین که در راه آزادی و آبادی میهن میکوشند.


پژمان بختیاری

مملکت را جان من آزاد کن آباد نه 
چونکه آبادش کند آزادی گر آباد نیست

ار تو خود گردن نهی زنجیر استبداد را
جرم آن بر توست بر زنجیر استبداد نیست

حق طلب زی، راد زی، روشن روان زی، پاک زی
بیش از اینت حاجتی بر وعظ و بر ارشاد نیست
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر